Iskolánkról

A Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola története

Az intézmény olyan jeles elõdökre épült a XX. század elején, amelyek meghatározójává váltak Berettyóújfalu kulturális életének, küzdelmének, fejlõdésének.

Iskolánk két elõdintézményre épült.

①1915. október 12-én jött létre a két elõd egyike, a Polgári Leányiskola, mely magániskolaként kezdte meg mûködését (a volt József A. u. 23. sz. alatt, jelenleg már ez is a József Attila u. 11.sz.-hoz tartozik). A másik elõd a Berettyóújfalui Magyar Királyi Állami Gróf Tisza István Polgári Fiúiskola (a József A. u. 11. sz. alatt). E két oktatási intézmény külön mûködött az államosításig, 1948-ig.

A kispolgárság számára létesített iskola 1915-tõl a fejlõdés fokozatos lendületével teljesítette a kultúra, az oktatás, az egyházi és világi tényezõk nevelési követelményeit, igényeit.

②1917. szeptember 16-án a református egyház átvette a magánkézben lévõ Polgári Leányiskolát, melynek így a neve Berettyóújfalui Református Polgári Leányiskola lett. Bõvítették rajzteremmel, tornateremmel, igazgatói lakással, parkos udvarral és játszótérrel.

③1948-ban a két intézmény az államosítás után összevonásra került, megalakult az Állami Általános Leányiskola.

④1962-ben az intézmény koedukált 2. sz. Általános Iskolává vált.

⑤1995-ben felvette a József Attila Általános Iskola nevet.

⑥1999-ben a József Attila Általános Iskolát és az Éltes Mátyás Általános Iskolát összevonták.

⑦2007. július 1-jén intézményi összevonás történt Berettyóújfaluban. Ekkor a József Attila Általános Iskola tagintézménye lett a Széchenyi István Általános Iskola és a Nevelési Tanácsadó. Az intézmény új neve a József Attila Általános Iskola, EGYMI (Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény) lett.

⑧2008. január 1-jétõl a bakonszegi Bessenyei György Általános Iskola tagintézményünkké vált. Az intézmény neve ismét változott, József Attila Általános Iskola, EPSZ (Egységes Pedagógiai Szakszolgálat) lett.

⑨2009/2010-es tanévben az iskola épületegyüttese teljes rekonstrukción esett át. Az intézmény új tornateremmel, aulával, könyvtárral bõvült. A tetõszerkezettõl a pince szintig minden felújításra került. Teljes akadálymentesítés és a tûzvédelmi rendszer kiépítése is megtörtént.

 

⑩ 2011-ben a bakonszegi Bessenyei György Általános Iskolával az intézményi társulás megszûnt
⑪ 2013. január 1-jétõl az iskola fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. 2013. augusztus 1-jétõl a Pedagógiai Szakszolgálat már nem tartozik az intézményegységhez. Az új név: Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola.

 


Széchenyi István Tagintézmény

Az iskola épületét 1962-ben építették az akkori terveknek megfelelõen hagyományosan 8 osztályos általános iskolai feladat ellátására. Az iskolai nevelõ-oktató munka színvonalát több tantárgyból elért versenyeredmények igazolják. Végzõs tanulóink megközelítõleg 60-70 %-a érettségit adó középiskolában tanul tovább, 30 % pedig szakképzõ intézményt választ.

A tantestület a tantárgyi eredmények mellett a mûvészeti nevelést (fúvós zenekar szervezése, néptánc csoport megalapítása) központi feladatának tekintette. 1996-ban az akkori 3. Sz. Általános Iskola felvette Széchenyi István nevét. Sajátos szellem megõrzésével igyekszünk az alábbi Széchenyi István gondolat jegyében végezni feladatunkat, miszerint „Egy nemzet ereje a kimûvelt emberfõk sokaságában rejlik.”